Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

.